Výber & Uvoľňovanie

 

 

Opierame sa o viac ako štyri desaťročia skúseností s výberom kanadidátov na riadiace pozície a pracovné miesta a etickým a kultivovaným uvoľňovaním (Outplacement) pracovníkov z pozícii v štátnej správe a v odvetviach hospodárstva. Naše služby poskytujeme domácim a zahraničným spoločnostiam pôsobiacich v Slovenskej a Českej republike.

Garantom úspešnosti výberu kandidátov na manažérske a odborné pozície ako aj uvoľňovania pracovníkov je konateľ spoločnosti PhDr. Ján Barica, psychodiagnostik osobnostného a výkonového potenciálu, rizikového správania a kouč outplacementu.

 

Posúdenie spôsobilosti a výber (Assessment) ľudí na manažérske a odborné pozície znamená kvalifikované posudzovanie osobnostných dispozícii a rizikového správania kandidátov na výkon v manažérskej alebo odbornej pozícii. V procese posudzovania sú kandidátom administrované výkonové testy a osobnostné dotazníky. U kandidáta je posudzovaný kariérový potenciál, rizikové faktory možného zlyhania, perspektívy rastu, úroveň a vývoj sociálnych vzťahov, komunikačná spôsobilosť a charakterová zrelosť. Výstupom je Záverečná správa o odporúčanom kandidátovi s návrhmi na jeho osobný a odborný rast.

 

Uvoľňovanie pracovníkov  (Outplacement) je program etického, kultivovaného a citlivého uvoľnovania pracovníkov a ich prechod zo súčasného do budúceho zamestnania alebo podnikania. Je to proces, ktorý sa doteraz v domácich ani v zahraničných firmách pôsobiacich na Slovensku alebo Čechách nestal samozrejmosťou. Zmenu kariérnej orientácie v programe Outplacementu zabezpečuje pre zamestnanca obvykle zamestnávateľ prostredníctvom kouča alebo mentora. Program umožňuje uvoľňovanému pracovníkovi s minimálnymi problémami a bez nadmerného stresu prekonať odchod z pôvodného zamestnania a úspešne sa etablovať v novom prostredí alebo v podnikaní.